Page 2 - Vrcholy výškových budov
P. 2

Najlepšie utesnenie vďaka                                               Konštantný výkon                                                    Tesnenie air-lux    patentovanému tesniacemu                                                vzduchového tesnenia                                                  s membránovou funkciou


    systému
          Pri výškových budovách sa posuvné krídla  air-lux sa vydal so svojím konceptom utesnenia               Požiadavky na systém posuvných okien pri  Zaťaženie posuvného prvku                          Nárazmi vetra so striedavými účinkami na  Prostredníctvom membránového charakteru
          používali doteraz iba zriedka, lebo utesnenie  novou cestou a pohybuje namiesto ťažkého                výškových budovách sú enormné. Čím vyššia  Pri posuvnom prvku na 17. poschodí 3 × 3 m                 fasádu (tlak/podtlak) sa ohýbajú posuvné  sa prispôsobí vzduchové tesnenie týmto
          posuvných okien sa považovalo skôr za   posuvného prvku na dosiahnutie prítlačnej sily               je budova, tým silnejšie sú nárazy vetra, a o to  vzniká pri uvedených nárazoch vetra zaťaženie            krídla a fixné prvky. Pri posuvnom krídle s  pohybom a posuvné okno zostáva vždy na
          problematické pre chýbajúcu prítlačnú silu  jednoducho tesnením. Tento novodobý a                   dôležitejšie je utesnenie proti hnanému dažďu.  1900 kg tlakom a 1530 kg podtlakom.                  výškou 3 m a pri maximálnom povolenom   100 % tesné, pričom je jedno, či pri zaťažení
          tesnení. Rovnako dnes používané posuv-   patentovaný koncept utesnenia prináša                    Bežné tesniace systémy ako tesnenia so                                         priehybe L150 tak vzniká deformácia až do  tlakom (obr. 1) alebo podtlakom (obr. 2). Okrem
          no-zdvižné alebo paralelné posuvné systémy  viaceré výhody a funguje nasledovne:                   štetinami alebo gumové tesnenia vykazujú už  Keďže koncept utesnenia air-lux nepoužíva                20 mm.                  toho sú zvuky nárazu profilov pri silnom vetre
          sú často nevyhovujúce z hľadiska utesnenia,                                      po krátkej dobe silné príznaky opotrebenia. Za  bežné mechanizmy kovania, nevyžaduje                                      minulosťou. Vďaka konštantnej prítlačnej sile
          komfortnej obsluhy alebo aj vzhľadu.                                          toto opotrebenie sú zodpovedné striedavé  systém takmer žiadnu údržbu. Vďaka tomu sa                                      vzduchového tesnenia sa eliminuje akákoľvek
                                                                     účinky enormného zaťaženia tlakom a podtla- znižujú náklady na údržbu a zlepšuje sa                                       škára medzi rámom a krídlom.
                                                                     kom, ktorým sú tesnenia nepretržite vystavené. návratnosť investícií (ROI).
                                                                                                                        Kom.Nr.   Zch. Nr.  PlanerKom.Nr. DatumZch. Nr. Objekt:Planer air-luxDatum Objekt: air-lux
                                                                                                                        2010    0001     CA2010  30.04.20180001 Bauteil: 30.04.2018  Bauteil:
                                                                                                                                                  CA
          Utesnenie vzduchom –                                                  Maximálne nároky na tesnenie
          koncept tesnenia air-lux                                                Nápory vetra na prízemí
                                                                     Nápory vetra neexponovanej výškovej budovy  Waldheimstrasse Zug                            Tesnenie s membránovou funkciou      Šanghaj, Čína
                                                                     v Európe sú na prízemí na úrovni cca. 100 kg/ Pre tento projekt bol vyvinutý air-lux v roku 2004. Na troch vežiakoch bolo  Zch. Nr. Kom.Nr.Planer Zch. Nr.Datum PlanerObjekt: air-lux Objekt: Dva vežiaky so zaťažením tlakom/podtlakom až 316 kg/m². Maximálne
                                                                                                                                                       air-lux
                                                                                                                   Kom.Nr.
                                                                                                                                             Datum
                                                                                           vstavaných 422 posuvných prvkov s rozmermi až do 5 m × 2,5 m, ktoré sú                        požiadavky na zvukovú izoláciu z dôvodu centrálnej polohy.
                                                                     m² tlaku (+) a 85 kg/m² podtlaku (–).
                                                                                                                                   0001
                                                                                                                                         CA
                                                                                           ešte aj dnes 100% tesné.             2010   0001   2010CA  30.04.2018 Bauteil: 30.04.2018 Bauteil:
                                                                     Nápory vetra na 17. poschodí
                                                                     Na 17. poschodí je zaťaženie fasády viac než
                                                                     200 kg/m² (+) a 170 kg/m² (–), teda až dvakrát
                                                                     tak vysoké ako na prízemí.
          Tesnenie aktívne              Tesnenie neaktívne                                                                      Druck           Druck           Sog            Sog
          Stlačením tlačidla sa vytvorí v ráme vzduch a načerpá do  Na otvorenie sa opäť stlačí tlačidlo.      Profil vetra                                                         Tlak →        ← Podtlak
          tesnenia. Tesnenie sa tak zatlačí do profilu posuvného  Vzduch uniká a tesnenie sa vráti späť do
          krídla a uzavrie absolútne tesne štrbinu medzi posuvným  svojej pôvodnej, zrolovanej polohy.
          krídlom a fixným rámom.                                                                                      Druck        Druck           Sog         Sog

                                                                            17. Poschodie
          Optimálne hodnoty prostredníctvom vzduchového tesnenia
          Výsledky testu pre produktovú normu 14351-1                                                 + 200 kg/m² tlak vetra
                                                                                – 170 kg/m² podtlak vetra

               Priepustnosť vzduchu
               Klasifikácia podľa EN 12207:   Trieda 4
               1999–11
                                                                                + 200 % nárast
               Odolnosť voči hnanému dažďu                                                                                                      < 5 mm        > 5 mm
               Klasifikácia podľa EN 12208:   Trieda E1500
               1999–11


               Zaťaženie vetrom                                                          + 100 kg/m² tlak vetra
                                                                                –  85 kg/m² podtlak vetra
               Klasifikácia podľa EN 12210:   Trieda C4 / B4
                                                                                                                                 Obr. 1        Obr. 2
               1999–11 / AC: 2002-80      1600 Pa, max. 2400 Pa                                    Prízemie                                                Zaťaženie tlakom   Zaťaženie podtlakom
   1   2