Page 2 - Zapustené okná
P. 2

Vertikálny    vrchol                                                                                                                          Pohodlná obsluha, maximálna bezpečnosť

                                                                                                                                 Obsluha zapustenej sklenenej steny sa
                                                                                                                                 realizuje pomocou tlačidla v režime so stlače-
                                                                                                                                 ným tlačidlom a vizuálnou kontrolou jazdy. Na
                                                                                                                                 želanie je možné tiež plnoautomatické riade-
          S novou zapustenou sklenenou stenou rozširuje air-lux portfólio                                              Náhľad zvonka                                   nie, pričom je bezpečnosť zaručená prostred-
          produktov o novú, pôsobivú funkciu otvárania. Celá šírka zapuste-                                                                                      níctvom radaru alebo infračervenej závory.

          nej sklenenej steny sa dá otvárať a kompletná zapustená sklenená                                    do max. 3100 mm                                            Zapustené sklenené steny sa vyrábajú a
          stena «sa zapustí» do podlahy. Výhoda oproti posuvnému prvku:                                                                                         montujú pri dodržiavaní smerníc o strojných

          nie je potrebný fixný prvok, pred ktorý sa dá posunúť krídlo.                                                                                         zariadeniach. Osobná ochrana je tak zaručená
                                                                                                                                 po celú dobu. Či už je to pri ovládaní zapustenej
                                                                                                                                 sklenenej steny, pri výpadku prúdu alebo pri                       do max. 3100 mm
                                                                                       do max. 8000 mm
                                                                                                                                 veľmi zlom počasí.

                                                                                                                                 Technická miestnosť
          Utesnenie vzduchom –                                                                                                             Keďže zapustená sklenená stena úplne
          koncept tesnenia air-lux
                                                                                                                                 zmizne v podlahe, pod zasklením musí byť
                                                                                                                                 dostatok miesta, kam by sa zapustená sklene-
                                                                                                                                 ná stena v otvorenom stave zasunula. Táto
                                                                               Priehradová podkonštrukcia
                                                                                                                                 technická miestnosť v ktorej sú umiestnené
                                                                                                                                 tiež riadenie, motor, hnací hriadeľ a protizáva-     Prevod
                                                                                                                                 žie, musí byť prístupná pre údržbárske činnos-
                                                                                                                                 ti. Rozmery technickej miestnosti určuje a
                                                                                                                                 nakreslí air-lux. Dažďová voda sa zachytáva
                                                                                                                                 pomocou skryto umiestneného žľabu a
                                                                                                                                 odvádza cez odvodňovací odtok.          Tesnenie aktívne              Tesnenie neaktívne                                       Protizávažie
          Stlačením tlačidla sa vytvorí v ráme vzduch a načerpá do  Na otvorenie sa opäť stlačí tlačidlo.
          tesnenia. Tesnenie sa tak zatlačí do profilu posuvného  Vzduch uniká a tesnenie sa vráti späť do                                                                                                    Pohon
          krídla a uzavrie absolútne tesne štrbinu medzi posuvným  svojej pôvodnej, zrolovanej polohy.
          krídlom a fixným rámom.

                                                               Náhľad                                                                                                       Technická miestnosť


          Kompletne zapustiteľné: 100% tesné                                           Až 25 m² plocha okien           Perfektné vyváženie
          Nové zapustené sklenené steny rovnako                                         Veľké je dobré – platí to tiež pri zapustených  Zapustená sklenená stena stojí na stabilnom                                           Protizávažie
          presvedčia jedinečným vzduchovým tesniacim                                       sklenených stenách. Lebo čím väčšia je   nosnom podklade, ktorý je spojený vlastným
          systémom air-lux. Celoobvodové nafukovacie                                       vyrobená zapustená sklenená stena, tým   protizávažím. Prostredníctvom protizávažia je
          kruhové tesnenia sa prispôsobia pohyblivému                                      pôsobivejší je efekt v otvorenom stave.  zapustená sklenená stena perfektne vyvážená
          prvku krídla a uzatvoria perfektne štrbinu                                       Maximálna plocha okna je 25 m². S ohľadom  a dá sa nehlučne posúvať pomocou elektrické-
          medzi krídlom a fixným dielom. Tak je zaručené                                     na hmotnosť tu neexistuje žiadny limit. Monto- ho pohonu hore a dole. V prípade výpadku
          100% utesnenie proti prívalovým dažďom,   lJ                                     vať sa môžu hrúbky skla až do 60 mm, pričom je  prúdu sa dá zapustená sklenená stena manu-
          vetru a hluku.                                                     možné použiť aj nepriestrelné bezpečnostné  álne uzavrieť z technickej miestnosti.
                                                                     sklo.
                               Podrobný horizontálny rez                                                                                                          Vertikálny rez
   1   2